خدمت سربازی فرصتی که باید به آن نگاه کرد

سربازی زمانی که باید به آن به شکل فرصت نگاه کرد

سربازی زمانی که باید به آن به شکل فرصت نگاه کرد تیتری بود که از دل این نوشته بیرون کشیدم،حتما این سری از پست را ادامه خواهم داد،زیرا  هرکس که به سربازی رفته است خاطرات زیادی به همراه دارد،احتمالا من هم ازاین قاعده متثنی نخواهم بود. نمیدانم اسمش را جبر بایدگذاشت یا خیر،اما بدون شک […]